+ - +
|
Bild av musikinstrument och notbok Folkmusikkommissionens notsamling
och Musikmuseets spelmansböcker
|

Om webbpresentationen

Dåvarande Statens musiksamlingar bedrev 2002–2005 ett projekt, med stöd av Riksbankens jubileumsfond, där delar av raritetssamlingarna digitaliserades i syfte att långsiktigt säkra samlingarnas bevarande och förbättra tillgängligheten. På folkmusikområdet var de mest prioriterade samlingarna Folkmusikkommissionens notsamling och dåvarande Musikmuseets spelmansböcker, vilka presenteras här; ett annat exempel är J. H. Roman-samlingen.

Folkmusikkommissionens och dåvarande Musikmuseets material är efterfrågade folkmusiksamlingar och digitaliseringen och indexering av dem har gjort materialet sökbart i en tidigare okänd utsträckning, samtidigt som behovet att ta fram originalen minskar, vilket är bra ur bevarandesynpunkt. För att fler lättare ska kunna ta del av materialet utvecklades denna webbpresentation med stöd av Statens Kulturråds Access-medel 2006–2007.

Webbpresentationen lanserades 15 oktober 2007, 99 år efter att Folkmusikkommissionen bildades. Men ett projekt av denna omfattning blir aldrig helt färdigt. Korrigeringar och förändringar kommer att ske kontinuerligt, och det är vår förhoppning att användarna ska meddela eventuella felaktigheter och kommentarer kring webbpresentationens innehåll (till ) för att förbättra den.

Webbpresentationens omfattning och framtida utveckling

I den här webbpresentationen ingår största delen av Folkmusikkommissionens (Fmk) notsamlingar, det material som kom att utgöra grunden för utgivningen av Svenska låtar och Folkliga svenska koralmelodier från Gammalsvenskby och Estland. I de volymer som digitaliserats ingår huvudsakligen handskrivna noter, men i många fall även brev och anteckningar m.m. med anknytning till materialet. I kommissionens samlingar finns också visst annat notmaterial som inte ingår här: renskrifter av låtarna som valdes ut för publicering (avdelning IIb i Fmk:s arkiv) och vissa uppteckningar som Nils Andersson gjorde på uppdrag av Skånska landsmålsföreningen i Lund (avdelning III i Fmk:s arkiv). Av dåvarande Musikmuseets övriga folkmusiksamlingar ingår spelmansböckerna i denna webbpresentation.

I vissa av Statens musikverks institutioner - Svenskt visarkiv, Musik- och Teatermuseet och Musik- och teaterbiblioteket - finns en stor mängd liknande material som ännu är opublicerat. Det är vår förhoppning att på sikt kunna tillgängliggöra även detta. Denna webbpresentation skulle även kunna fungera som en plattform för tillgängliggörande av liknade material i andra samlingar, där fördelarna med en gemensam portal kan utnyttjas. Intresserade bör kontakta Svenskt visarkiv.

Projektmedarbetare

Projektledning: Ulrika Gunnarsson, Henrik Norbeck, Susanne Haglund, Dan Lundberg

Webbprogrammering, systemering, design: Henrik Norbeck

Skanning: Pekka Untovuori, David Jansson

Skanningskontroll: Ulrika Gunnarsson, Susanne Haglund, Anders Löfberg, Henrik Norbeck

Indexering: Ulrika Gunnarsson, Jörgen Adolfsson, Henrik Norbeck, Anders Löfberg

Indexeringskontroll: Henrik Norbeck

Texter: Mathias Boström

Extern rådgivare: Magnus Gustafsson, Smålands musikarkiv

Ansvarig utgivare: Dan Lundberg

Teknisk information

Skanningen har gjorts i en bokskanner från Zeutschel.

Indexeringen av metadata har gjorts i programmet Kmtech från KM Mikrofilm.

Webbprogrammeringen är gjord i PHP, med en MySQL-databas bakom.

Sökalgoritmen för ungefärlig sökning är egenutvecklad utifrån en idé från Simon White på Catalysoft om strängmatchning med användande av 2-gram.

+ - +